José Castaño López

Notario de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya

Un notari és un professional del Dret, el títol del qual s’obté mitjançant oposició pública. L’únic requisit és ser graduat o llicenciat en Dret. El notari és un professional del Dret la funció principal del qual la conformació del negoci jurídic en escriptura pública previ assessorament de les parts de forma totalment gratuïta i imparcial. El notari és l’encarregat de plasmar la voluntat de la parts en un document públic, vàlid, recognoscible per tots els operadors jurídics no sols a Espanya sinó en països estrangers i amb plena eficàcia jurídica.