Els nostres serveis

Notaris, Oficials, Administració, Còpies, Pòlisses i Recepció. Tots a la seva disposició. En aquest apartat trobarà els principals tràmits que pot fer en la Notaria, a més de la documentació necessària.

Acta de Declaració d’Hereus

És el document que acredita qui o qui són els hereus d’una persona ja morta.

(sense testament)

 • DNI del qual promou l’acta que ha de ser descendent, ascendent o cònjuge del difunt (n’hi ha prou que sigui una sola persona per a l’acta, encara que per a l’herència hauran de signar tots els declarats hereus); en un altre cas la declaració d’hereus ha de ser judicial.
 • Certificat de defunció
 • Certificat últimes voluntats
 • Certificat literal de matrimoni del difunt si estava casat
 • Certificats literals de naixement dels fills
 • Llibre de família
 • DNI o certificat d’empadronament del difunt per a comprovar últim domicili
 • 2 testimonis que coneguessin al difunt

Poders

Permet a una persona o empresa designar a una altra com el seu representant perquè actuï en el seu nom.

 • GENERAL: DNI del poderdant, dades de l’apoderat nom, estat civil, domicili i DNI si es coneix amb certesa
 • PER A PLETS: Dades del poderdant, si és societat escriptura de poder o nomenament, nom de lletrats i procuradors i Col·legi al qual pertanyen
 • DE SOCIETAT MERCANTIL: poders del representant, les dades de l’apoderat i facultats a conferir.

Compravenda béns immobles

El notari assessorarà sobre tots els passos que cal donar per a adquirir un habitatge amb les màximes garanties.

 • Original del títol de propietat dels venedors
 • DNI de compradors i venedors. Si fossin societats, còpia autoritzada dels poders corresponents o del nomenament del càrrec del representant
 • Certificat que es troba al corrent en el pagament de les despeses de comunitat.
 • Certificat d’eficiència energètica.
 • Últim rebut de l’I.B.I. i certificació cadastral descriptiva i gràfica (aquesta última la pot obtenir el Notari)
 • Haurà d’aportar-se la Referència Cadastral de l’immoble
 • Els estrangers no residents, necessiten N.I.E., perquè la compra venda es pugui inscriure en el Registre de la Propietat

Capítols matrimonials

Són un contracte pel qual es determinen les normes que regulen la relació econòmica del matrimoni.

 • Si és de solters que contrauran matrimoni: DNI dels dos contraents lloc i data en què pretenen contreure matrimoni.
 • Si és de casats que a més faran liquidació de la societat a guanys: DNI de tots dos, llibre de família, títols dels béns que vagin a liquidar, esquema de valors i repartiments

Constitució societats

És l’acte en el qual els socis fundadors procedeixen a la signatura de l’escriptura de constitució davant notari.

 • DNI socis constituents, en el cas de societats, poders del seu representant
 • Certificació de denominació vigent (2 mesos des de la data d’emissió)
 • Certificació bancària d’ingrés del capital social desemborsat vigent (2 mesos des de la data d’emissió) /de no s’aportació dinerària, títols de propietat i valoracions de les aportacions.
 • Estatuts socials

Successió testamentària

És aquella que es defereix per la voluntat de l’home manifestada en un testament, això és, l’acte pel qual una persona disposa per a després de la seva mort de tots els seus béns o part d’ells

(acceptació d’hereus)

 • Certificat de defunció, d’últimes voluntats i certificat segur de cobertura de defunció.
 • Còpia autoritzada del testament
 • Dades dels hereus
 • Títols que acreditin la propietat dels béns:
 • I.B.I. en cas d’immobles
 • Certificats i extractes bancaris en valors mobiliaris, comptes corrents, etc.

Testaments

 • DNI testador
 • Filiació completa que inclou data i lloc de naixement, noms dels pares i si viuen, estat civil, i en el seu cas, nom i cognoms del cònjuge, i noms dels fills

Compravenda de participacions o accions de societats mercantils

 • Títol de propietat del venedor
 • DNI de compradors i venedors i en el seu cas poders de la societat o càrrec del representant
 • Estatuts de la societat emissora de les accions o participacions

Instruccions prèvies (Testament vital)

 • D.N.I. testador

Estem a la seva disposició

Pot sol·licitar cita prèvia a través de la web veient totes les hores que hi ha lliures i triant la que millor li convingui.